Akamo k’Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi ko kuri uyu wambere w’umubabaro wo ku wa 14 Gitugutu 2019.

Kuri uyu munsi uri hejuru,  abategetsi b’Uburundi, eka  Abarundi twese turasubira kwibuka imyaka 58 ishize incungu y’Uburundi, umuganwa Ludoviko Rwagasore agandaguwe.

Twese turasubira twumvirize rya ragi, rya jambo nkoramutima ryo mu 1961, rikiri iry’uno munsi,n’ iry’ejo hazoza kuko rikivuga akahise, akariho n’akazoza!!!

Ntaco yasize atatubariye!Ntaco yasize adahanuye. 

Abo yashaka ko baba abayobozi yababwiye ati: igihugu kizobarabire ku vyo mukora, nicashima muhimbarwe!!!

Ivyo bikorwa navyo vyari mu bice vyose vy’ubuzima: muvya politike, imibano n’ iterambere . Yagize ati: abatware muraba imbere mu guteza imbere umubano mwiza n’umwumvikano muri bene Burundi. None nimwe mukokeza guhiga buhongo abo mutavuga rumwe muvya politike, uwutishwe, arapfungwa, uwuyanyaze nawe akaja guhabira  buhunzi mu mahanga .

Ati: muritwararika guteza imbere ubutunzi bw’igihugu, musununure abatobato, abakene na ba nyarucari. None ubu itunga rusangi, ryaba iriri mu butaka, kw’isi ndimwa, amakori eka mbere n’agahembo k’abakozi vyaranyurujwe biba   icibare ca bamwe bamwe! Ubu  vyitwa kurundarunda, mbere umurushwa agategekwa gushikanira abami bashasha n’imana zabo !

Mbega kwa guteza imbere indero n’ubumenyi mu mashule, kwa guhimiriza abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere ryabo, bwa butungane buhagararira intano, impfuvyi n’umupfakazi, bugatabara uwanyazwe ku gikenye, bwa butware butwarira bose, utsinzwe ntibatsindeho, kwa kugwiriza Uburundi incuti n’abagenzi vyabaye ibitito n’imigani ?? 

Barundi, Barundikazi, na cane cane mwebwe rwaruka rw’Uburundi bwikukiye, umwaka uko utashe, mubwirwa kwibuka incungu y’Uburundi. Heba kugira  uyo munsi uw’imugirwa n’ibirori. Rwagasore yarafise iyo myaka yanyu ,  yari ndetse n’ umwana w’umwami, yari gushima kuganza agasabwa aho guturatuzwa akanahava agandagurwa.

Rwaruka, ubutwari ntiburinda imyaka, Gushayura igihugu bibasaba kwitanga , bamwe mbere bakazocigura, kuko ata gihugu kitagira incungu. 

Rwaruka aho muri hose, ntimugire rero ngo si jewe, sindagera, sinfise ibi na biriya, sindakora utu na turiya

Ese uno munsi twokumviriza rya jambo rya ya ncungu yacu twigiriye inama , dufashe ingingo twese tuti:

Harageze, igihe n’iki, umunsi n’uyu,  urugamba n’uru kandi ni rwanje!

Nko mu 1961, Uburundi buradukeneye, twese. Urwaruka na bakuru barwo, twese tuvire hasi rimwe tubushayure, tubusubize kuri wa murongo incungu yabwo yabwipfuriza. Twese hamwe, turabishoboye!!

Ako ni akamo k’Umuhari w’Abakenyezi n’Abigeme baharanira Amahoro n’Umutekano mu Burundi.