Akamo k’ Umuhari w’ Abakenyezi n’ Abigeme baharanira Amahoro n’ Umutekano mu Burundi ko kuri uwu wa mbere w’ umubabaro wa 24 Nyakanga 2018.

Ivyaha vy’ubwicanyi bisigaye bifatwa nkibisanzwe, nta n’ikinya bagira babona kugenda amazimayongo vyasubiye kwimonogoza, mur’ico gihe intwaro ya Petero Nkurunziza nabayishigikiye ntibarambirwa kwamamaza hose ko amahoro asasagaye igihugu cose.

Mwosigura gute uwo muvuduko wo kunyuruza abantu n’ubwicanyi bisubiye kwiyongera haraye hasohotse icegeranyo c’umugwi w’amatohoza w’inama mpuzamakungu ONU cerekana ko isinzikazwa ry’agateka ka zina muntu ari ukuri kweruye kandi vyagirizwa abategetsi b’i Bujumbura?

Mu gihe urwego mpuzamakungu rujejwe impunzi kw’isi ruriko rurarorera ataco ruribufashe ihohoterwa ry’impunzi z’abarundi mw’ ikambi y’ induta rikorwa n’abategetsi b’igihugu ca Tanzaniya bahabwa inkigi na Leta y’uburundi, turibaza aho Petero Nkurunziza n’abamushigikiye bazogeza kwifatira mu gahanga amakungu kugira bimare inambu idahera y’ubutegetsi ?

Uno musi haraye hahimbajwe umusi mpuzamakungu wagenewe amahoro, ntitworeka kwerekana ko icitwa amahoro Leta y’i Bujumbura ihayagiza kinyegeza ububisha bwokwaka uburenganzira nyamukuru bwa kiremwa muntu aribwo BUZIMA.

Barundibarundikazi, turakenyeye dukurikire buhwiji iyo ngendo mbi yo guhakana ububisha leta yatwinjijemwo ? Umurundi wese niyibaze ico agiye kuba mu kurindira ko umusi wiwe ushika ! umuvyimba buca utorwa mu Ruvyironza ntiwoba ari rwawe ?

Kahise ku burundi karanzwe n’ibihe bibabaje twategerezwa gukuramwo inyigisho zituma duhindura ingendo mugutunganya ubuzima bw’igihugu. Twarahinyuye ko inzira ya hafi ibangukira abanyepolitique bakunvikana amahoro bahunze ukuri guseruka mu bibazo bikomeye atakamaro vyazaniye abarundi kuko at’amahoro arama vyashitseko.

Ntitwibagire ko twese hamwe dutegerezwa gukenyera zikaguma kugira tugarukane amahoro n’umutekano mu Burundi. Ca gihe twavugango ‘’Leta ni Umuvyeyi wa bose, umwe arajwe ishinga no gukingira uburenganzira bw’umunyagihugu gisigaye kiri kure nk’ukwezi. Kumwe kw’impfuvyi itazi amamuko yayo kuko itazi se ntimenye sewabo, yita ku giti kugira yihe izina yihe n’amamuko mu gihugu, duhaguruke dusanasane igihugu casambuwe nabari bajejwe kugikingira. Ingo twubake kazoza keza twishimikije imigenzo ihuza abonse rimwe, imwe izana amahoro arama n’uburenganzira kuri bose, imwe yahesha icubahiro Uburundi.

Barundi Barundikazi, ubahuke muhakane, iyamirize ico cose kibakwegakwegera mu muriro w’amacakubiri,  kugira uburundi bwogorore bufate intumbero y’amahoro mwipfuza.

Ako kari Akamo k’Umuhari w’ Abakenyezi n’ Abigeme baharanira Amahoro n’ Umutekano mu Burundi.